Slimbeleid - Taal als middel of als doel
Taal als middel of als doel

Evaluatie Taaleis in Participatiewet

 Juli 2019

Taal als doel of als middel? Het belang van taal voor participatie op arbeidsmarkt wordt breed onderschreven. De komst van de Taaleis in de Participatiewet heeft de aandacht hiervoor ook verhoogd. Maar diezelfde eis sluit níet aan bij de behoeften van gemeenten. Dit blijkt uit het Evaluatieonderzoek Taaleis in de Participatiewet waaraan ik heb meegewerkt, in het team van Significant Public in opdracht van SZW.

De bijstand is het laatste vangnet waarop mensen een beroep kunnen doen als zij geen andere inkomstenbron hebben. Een bijstandsgerechtigde wordt daarom geacht alles te doen wat binnen het eigen vermogen ligt om zo snel mogelijk weer zelf in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Om te kunnen participeren in de samenleving en inzetbaar te zijn en blijven op de arbeidsmarkt is beheersing van taal heel belangrijk. Ook eenvoudige werkzaamheden vragen om een basiskennis van de Nederlandse taal. Daarom moet een bijstandsgerechtigde beschikken over een voldoende mate van beheersing van de Nederlandse taal. Dit is sinds 1 januari 2016 vastgelegd in de Taaleis in de Participatiewet.

Volgens gemeenten voegt de Taaleis echter weinig toe aan de al bestaande mogelijkheden in de Participatiewet. Ook is het bieden van maatwerk niet mogelijk vanuit de Taaleis in de Participatiewet. De Taaleis is in de ervaring van gemeenten dus star. Dit komt vanwege het verplicht gestelde taalniveau (1F) voor alle cliënten en door de verplichte wijze van screening en toetsing. Bovendien is de focus op taal alleen volgens gemeenten te smal. Dit leidt in de praktijk tot veel diversiteit in de manier waarop de Taaleis wordt uitgevoerd.

Benieuwd naar de uitgebreide evaluatie van de Taaleis? Lees het gehele onderzoeksrapport hier.

Nieuwste Onderzoeksopdracht

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Maart 2023 Armoede heeft vaak een nadelig effect op het leven van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zelf ervaren vooral verschillen in sociale situaties. Dit blijkt uit onderzoek dat Femke Giesen en Silvia Bunt hebben uitgevoerd in opdracht van Leergeld Den...

Pilot GGZ en schulden

Pilot GGZ en schulden

Onderzoek voor de gemeente Amstelveen naar de impact van het afkopen van schulden op (de behandeling van) lichte enkelvoudige psychiatrische stoornissen. In de periode november 2020 tot november 2021 heeft team Balans schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen in...

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

April 2021 Samen met I&O Research en de Hogeschool van Amsterdam voerde ik de evaluatie uit van de ondersteuning van kinderen in armoede door gemeenten en organisaties in opdracht van het ministerie van SZW. Hierin staan ook een aantal best practices in het kort...

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Maart 2021 Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun leven wordt voor een groot deel bepaald en meestal beperkt door de handicap van hun kind....

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie. De werking en effectiviteit van beide instrumenten Oktober 2018 Loonkostensubsidie en loondispensatie. Twee instrumenten die bedoeld zijn om werkgevers te compenseren die mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit in dienst...

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden Juli 2018 In opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW heb ik in samenwerking met Labyrinth een onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren en schulden. In dit onderzoek wordt op basis van interviews en enquêtes onder...

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad Februari 2017 Met behulp van subsidie van ZonMw hebben we, op mijn initiatief, deze innovatieve aanpak van de gemeente Zaanstad geëvalueerd. Partners waren: Verwey Jonker Instituut, gemeente Zaanstad en Stimulansz. In 2015...