Slimbeleid - Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad
Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad

Februari 2017

Met behulp van subsidie van ZonMw hebben we, op mijn initiatief, deze innovatieve aanpak van de gemeente Zaanstad geëvalueerd. Partners waren: Verwey Jonker Instituut, gemeente Zaanstad en Stimulansz.

In 2015 startte de gemeente Zaanstad met de pilot ‘budget maatwerkondersteuning’, bedoeld voor mensen die in armoede dreigen te raken of kortdurende ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld om een borg voor een nieuwe woning te voldoen of om een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar weg te nemen. Op de langere termijn zou de ondersteuning ook moeten bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie.

Deelnemers krijgen toegang tot het budget via de sociale wijkteams en jeugdteams. Het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid evalueerden de werking van de pilot. Wat is het effect van het maatwerkbudget en onder welke voorwaarden werkt het? We keken daarbij naar de effecten op korte termijn: heeft het budget de deelnemer geholpen met zijn of haar probleem? En of het budget op langere termijn ervoor zorgde dat deelnemers beter ‘mee konden doen’ met de maatschappij. Twintig casussen zijn op deze manier minutieus in kaart gebracht. Van tien casussen berekenden we ook wat de maatschappelijke kosten zouden zijn geweest zonder de inzet van het maatwerkbudget.

Lees het gehele onderzoeksrapport hier.

Nieuwste Onderzoeksopdracht

Kennisdocument mondzorg voor financieel kwetsbare groepen

Kennisdocument mondzorg voor financieel kwetsbare groepen

In opdracht van SUN Nederland heb ik meegeholpen om een Kennisdocument te ontwikkelen met daarin informatie, ervaringen en aanbevelingen rondom de toegang tot mondzorg voor financieel kwetsbare groepen. Hulp- en dienstverleners doen in toenemende mate aanvragen bij...

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Opgroeien in armoede – kinderen en jongeren aan het woord

Maart 2023 Armoede heeft vaak een nadelig effect op het leven van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zelf ervaren vooral verschillen in sociale situaties. Dit blijkt uit onderzoek dat Femke Giesen en Silvia Bunt hebben uitgevoerd in opdracht van Leergeld Den...

Pilot GGZ en schulden

Pilot GGZ en schulden

Onderzoek voor de gemeente Amstelveen naar de impact van het afkopen van schulden op (de behandeling van) lichte enkelvoudige psychiatrische stoornissen. In de periode november 2020 tot november 2021 heeft team Balans schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen in...

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede

April 2021 Samen met I&O Research en de Hogeschool van Amsterdam voerde ik de evaluatie uit van de ondersteuning van kinderen in armoede door gemeenten en organisaties in opdracht van het ministerie van SZW. Hierin staan ook een aantal best practices in het kort...

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Maart 2021 Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun leven wordt voor een groot deel bepaald en meestal beperkt door de handicap van hun kind....

Taal als middel of als doel

Taal als middel of als doel

Evaluatie Taaleis in Participatiewet  Juli 2019 Taal als doel of als middel? Het belang van taal voor participatie op arbeidsmarkt wordt breed onderschreven. De komst van de Taaleis in de Participatiewet heeft de aandacht hiervoor ook verhoogd. Maar diezelfde eis...

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie

Loonkostensubsidie en loondispensatie. De werking en effectiviteit van beide instrumenten Oktober 2018 Loonkostensubsidie en loondispensatie. Twee instrumenten die bedoeld zijn om werkgevers te compenseren die mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit in dienst...

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden

Onderzoek zwerfjongeren en schulden Juli 2018 In opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW heb ik in samenwerking met Labyrinth een onderzoek uitgevoerd naar zwerfjongeren en schulden. In dit onderzoek wordt op basis van interviews en enquêtes onder...