Publicaties

Hieronder is een selectie van publicaties en artikelen te vinden die ik zelf heb geschreven (of waaraan ik heb meegewerkt).

Taal als middel of als doel? Evaluatie van de Taaleis in de Participatiewet. Samen met Significant Public, in opdracht van het ministerie van SZW.

Rapportage Onderzoek Zwerfjongeren en schulden. Labyrinth Onderzoek, in opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW

Evaluatie schulddienstverlening in Arnhem. In opdracht van de rekenkamer Arnhem, samen met Guido Brummelkamp en Geerten Kruis.

Loonkostensubsidie en loondispensatie. De werking en effectiviteit van beide instrumenten. APE en de Beleidsonderzoekers, in opdracht van het ministerie van SZW

Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad. Slim Beleid en Verwey-Jonker Instituut

Beleidsplan schuldhulpverlening Leiden 2017-2020. Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal

cropped-books-635341__180.jpg

Kansen gezondheidsbevordering Utrecht Overvecht. In opdracht van wijkraad Utrecht Overvecht (uitgebracht via Labyrinth Onderzoek & Advies)

Onderzoek Scenario’s uitvoeringsorganisatie sociale teams gemeente
Deventer
, samen met Movisie.

Taal als middel. Kansen voor verbeterde aanpak laaggeletterdheid in het gemeentelijk sociaal domein. Onderzoek in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven (uitgebracht via Labyrinth Onderzoek & Advies)

De toekomstige arbeidsmarkt van 2015-2019 in de regio Rijnmond.
Publicatie in opdracht van DeRotterdamseZorg.

Veranderingen in toezicht Wmo vereisen samenwerking.Artikel in Sociaal Bestek.

Tussen Rijk en Regio: quick scan regionale sturingsmodellen.  In opdracht van ministerie van SZW

Landelijke evaluatie van de Wet Werk en Bijstand. In opdracht van het ministerie van SZW

Van school naar werk. Onderzoek onder jongeren. In opdracht van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Aan de slag met niet-uitkeringsgerechtigden. Een onderzoek naar de re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden door CWI en gemeenten.  In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Evaluatie van de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: 6 good practices. In opdracht van ministerie van SZW

Klanttevredenheid re-integratie. Onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag

Opdrachtgeverschap re-integratie in het primair en voortgezet onderwijs: een terugblik en doorkijk naar de toekomst. In opdracht van het ministerie van OCW.

Op weg naar een contracten- en resultatendatabank re-integratie: een advies over opzet en implementatie van dit instrument in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen

Impactanalyse Wet Werk en Bijstand. In opdracht van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord Holland

Advies en onderzoek in het sociaal domein