Rijksoverheid

 

Met decentralisaties van taken naar gemeenten of regio’s hebben ministeries een aantal mogelijkheden om sturing te geven aan de uitvoering:

nbb_foto_460345_210x280

  • Stimuleren/aanjagen: zorgen dat lokale of regionale actoren hun inspanningen gaan intensiveren, bijvoorbeeld door middel van handreikingen, wet- en regelgeving of subsidies.
  • Faciliteren/adviseren: zorgen dat de partijen in staat zijn om hun rol goed te vervullen. Hierbij gaat het vooral om het aandragen en onderling uitwisselen van kennis, bijvoorbeeld in de vorm van good practices.
  • Signaleren en oplossen: het creĆ«ren van de randvoorwaarden waaronder regionale of lokale partijen hun taken zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren.
  • Monitoren en bijsturen: zorgen dat de voortgang wordt gemonitord en er bijsturing plaatsvindt als de resultaten achterblijven.

Wat biedt Slim Beleid?

  • Advies over de inzet van sturingsinstrumenten
  • Onderzoek naar de uitvoeringspraktijk, good practices en succes- en faalfactoren
  • Het schrijven van handreikingen of de organisatie van werkconferenties

Advies en onderzoek in het sociaal domein