Advies

Ik heb een scherp oog voor wat een organisatie nodig heeft, door mijn diverse advieservaring.

nbb_foto_165071_650x433 (1)

Opzetten pilot vroegsignalering schulden Leiden

Voor de gemeente Leiden heb ik in het meerjaren beleidsplan schuldhulpverlening (2017-2020) geschreven. Ook heb ik een plan van aanpak gemaakt voor de uitvoering van een pilot vroegsignalering schulden. Op basis van dit plan van aanpak, heb ik deze pilot daadwerkelijk opgestart en in de beginfase begeleid als projectleider en de samenwerking met externe en interne partners opgezet.

Herijking subsidiebeleid, Gemeente Hillegom

Voor de gemeente Hillegom heb ik het subsidiebeleid op de gebieden sociaal domein, kunst en cultuur, sport en gezondheid en onderwijsachterstandenbeleid geëvalueerd. Ook heb ik een nieuwe algemene subsidieverordening opgesteld, een nota waarderingssubsidies geschreven en beleidsregels voor subsidies opgesteld.

Beleidsadviseur transities, Gemeente Buren

 • Het leiden van regionale projectgroepen, o.a. over beleid en verordeningen Wmo en Jeugdwet
 • Het maken van (subsidie)afspraken met en het regie voeren op maatschappelijke instanties
 • Regionaal-voorbeeld modelverordeningen en modelbesluiten Wmo en Jeugdwet
 • Regionale nota beleidsprestaties
 • Leidraad meldingen calamiteiten en Plan van aanpak Wmo toezicht, samen met GGD Gelderland Zuid

Senior-beleidsadviseur Reinaerde.

Reinaerde is een grote organisatie voor gehandicaptenzorg.

 • Opstellen strategisch beleid dagbesteding
 • Leiding geven aan de uitvoering van dit beleid in projectgroepen
 • Adviseren van directie over de impact van ontwikkelingen op de organisatie
 • Ontwikkelen van jaarplannen
 • Monitoren effecten van beleid

Senior-beleidsmedewerker werk en inkomen, Gemeente Zeist 

 • Beleidsadvies re-integratie en minimabeleid
 • Schrijven van beleidsplannen en verordeningen WWB
 • Ondersteuning college B&W

Advies en onderzoek in het sociaal domein